Informačný seminár pre chovateľov chladnokrvných koní

Dňa 26. novembra 2016 sa v priestoroch jazdeckého areálu v Trenčíne, časť Nozdrkovce konal informačný seminár, v rámci ktorého boli všetkým zúčastneným poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, informácie pre chovateľov koní z oblasti správnej chovateľskej praxe a informácie o možnostiach prípravy a uskutočňovania podujatí s vplyvom na cestovný ruch. Cieľom seminára bolo umožniť výmenu skúseností medzi jednotlivými chovateľmi chladnokrvných koní v Slovenskej republike. 
Dokumenty na stiahnutie: