Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD

Dňa 3. novembra 2016 sa konal v Trenčíne informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD, ktorý realizovala regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj. Seminár bol určený pre zástupcov miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť účastníkom informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, špecifikovať výzvu č.20/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín a vysvetliť metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 Systému riadenia CLLD do stratégie CLLD.
Dokumenty na stiahnutie: