O nás

Spoločnosť MVL Štefánek, spol s r.o. so sídlom v Trenčíne pôsobí v oblasti pôdohospodárstva už od roku 1995. Zaoberá sa obchodnou činnosťou so strojmi, technológiami a zariadeniami pre poľnohospodárov a spracovateľov poľnohospodárskych produktov. Významnú časť aktivít spoločnosti tvorí poradenstvo a vzdelávanie pre subjekty, ktoré čerpajú prostriedky z fondov EÚ, najmä z Programu rozvoja vidieka SR. V rokoch 2009-2014 vykonávala aj činnosti regionálneho pracoviska NSRV SR pre Trenčiansky kraj. Získané skúsenosti z minulosti a štatút Regionálnej antény pre nové programovacie obdobie zabezpečia kontinuitu poskytovania činnosti NSRV v Trenčianskom kraji. Cieľom regionálnej antény bude najmä podieľanie sa na rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva formou poskytovania informácií, organizáciou vzdelávacích a informačných podujatí a národnou a nadnárodnou spoluprácou.

Názov projektu: Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén
 
 
Hlavný cieľ projektu: Hlavnými cieľmi projektu je v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka SR a vidieckej siete na území Trenčianskeho kraja vykonávať činnosti, ktoré umožnia:
 
-       zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
-       zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
-       informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
-       podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;