Verejné konzultácie k pripravovaným výzvam PPA z PRV SR 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovaných výziev pre poľnohospodárov a potravinárov: 
•    na podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR,
•    na podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR,
•    na podopatrenie 16.3 - (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Návrh výziev vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorý je výsledkom spolupráce ministerstva aj s neštátnymi partnermi. 
MPRV SR chce týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach pripravovaných výziev a zároveň dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojich odôvodnených stanovísk k základným parametrom pripravovaných výziev.
Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovaných výziev prosím zasielajte na kosikova@arvi.sk, v termíne do piatka 4. júna 2021, do 12:00 hod.

Základné parametre pripravovaných výziev sú uvedené v prílohách, resp. sú dostupné aj na webovom sídle Národnej siete rozvoja vidieka SR – www.nsrv.sk