Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD

Dňa 10. 05. 2017 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Nitriansky kraj informačný seminár Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, ktorý bol zameraný na poskytnutie čo najaktuálnejších informácií k problematike LEADER/CLLD v kontexte s vyhlásenou výzvou č. 21/PRV/2017 k podopatreniu 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou PRV SR 2014 - 2020. 
Dokumenty na stiahnutie: